DANUTA WIECZORKIEWICZ
DANUTA WIECZORKIEWICZ
Psycholog, seksuolog i specjalistka zaburzeń odżywiania się
Psycholog, absolwentka 4-letniego kursu psychoterapii indywidualnej i grupowej przy Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego a także studiów podyplomowych z Seksuologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od kilku lat pracuje z osobami borykającymi się z zaburzeniami łaknienia. Prezes i założyciel Fundacji Zobacz… JESTEM.

TOMASZ NASEWICZ farmaceuta
TOMASZ NASEWICZ
farmaceuta
Farmaceuci, ukończyli kierunek Farmacja Apteczna na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Białymstoku w 1998r. Od kilkunastu lat cieszą się zaufaniem pacjentów warszawskich aptek. W ramach ciągłego dokształcania zawodowego uczestniczą w wielu kursach, szkoleniach i sympozjach naukowych o bardzo różnorodnej tematyce w większości zakończonych egzaminem. Przykładowe szkolenia: „Opieka farmaceutyczna: problemy lekowe – rodzaje, przyczyny, rozpoznawanie”, „Opieka farmaceutyczna jako gwarancja skuteczności i bezpieczeństwa farmakoterapii oraz jej wpływ na kondycję ekonomiczną aptek”, „Współpraca lekarza i farmaceuty w zwalczaniu wybranych problemów chorobowych”, „Interakcje lekowe w pediatrii z punktu widzenia farmaceuty – czy zawsze oczywiste?”, „Powikłania polekowe”, „Narkotyki i problem narkomanii w Polsce”, „Suplementy diety”, „Choroby polekowe – zapobieganie, wykrywanie i leczenie”, „Postępy w dziedzinie leku roślinnego”, „Farmakoterapia w pediatrii”, „Uzależnienie od alkoholu – choroba alkoholowa – zapobieganie, leczenie, skutki”, „Środki dopingujące dostępne w aptekach oraz skutki ich zażywania”, „Nutraceutyki, suplementy, witaminy”, „Współczesne metody leczenia otyłości”. Szkolenia organizowane są przez Akademie Medyczne z różnych miast Polski (Warszawa, Poznań, Łódź, Lublin), Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Okręgową i Naczelną Izbę Aptekarską, Akademię Kształcenia Ustawicznego Lancet i inne ważne w świecie naukowym instytucje. Przygotowują i prowadzą szkolenia dla pracowników i podopiecznych Schroniska dla Chorych Bezdomnych Betlejem oraz Ośrodka Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży Etezja.

MARIA DOBRACZYŃSKA Psycholog, animator, psychoterapeuta.
MARIA DOBRACZYŃSKA
Psycholog, animator, psychoterapeuta.
Jestem psychologiem, animatorem, psychoterapeutą. Ukończyłam studia z psychologii w języku angielskim w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz animację społeczno-kulturową na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jestem w trakcie szkolenia w zakresie analitycznej psychoterapii grupowej i indywidualnej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Jestem członkiem kandydatem Instytutu Analizy Grupowej Rasztów. Doświadczenie zawodowe zdobywałam na Oddziałach Dziennych Psychiatrycznych (Szpital Wolski) jak również na Oddziałach Rehabilitacyjnych (Oddział Rehabilitacji Psychosomatycznej, Oddział Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej, Ośrodek Tabita Grupa Luxmed). Prowadzę terapię indywidualną jak również grupową zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych, depresyjnych, adaptacyjnych, schorzeń psychosomatycznych. Konsultuje pacjentów również w języku angielskim. Swoją pracę prowadzę pod regularną superwizją. Prowadzę psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży. Pracuję z osobami zmagającymi się z depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości. Moim głównym obszarem zainteresowań zawodowych są schorzenia psychosomatyczne.

DOROTA ÖZDEMIR Psycholog, psychoterapeutą, neuroterapeuta.
DOROTA ÖZDEMIR
Psycholog, psychoterapeutą, neuroterapeuta.
Jestem psychologiem,  psychoterapeutą, neuroterapeutą. Pracuję w podejściu psychoterapii integratywnej, metod terapii krótkoterminowej w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach oraz jako praktyk metody Bena Furmana Kid Skills w zakresie obu programów.  Zajmuję się także neuroterapią Neurofeedback i Biofeedback.

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, obecnie szkolę się w zawodzie psychoterapeuty w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, będącej również członkiem World Association for Person Centered & Experiential Psychotherapy & Counselling.  Jestem absolwentką szkoleń z zakresu Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach na poziomie podstawowym i zaawansowanym, dwóch metod Bena Furmana Kid Skills (w zakresie programów Dam Radę! i Jestem z Ciebie dumny!), metody Biofeedback (kurs zorganizowany przez Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Biomed), oraz szkoleń tematycznych m.in.: Pierwsza pomoc psychologiczna (SWPS),  Komunikacja niewerbalna (SWPS), Specyficzne trudności w nauce. Dysleksja, dyspraksja, SLI, dyskalkulia – diagnoza i projektowanie terapii (CWRO), Warsztat pracy z ciałem – wstęp do bioenergetyki Lowena, Komunikacja niewerbalna – jak odczytywać i wykorzystywać mowę ciała (SWPS), Genogram  – klucz do zrozumienia rodziny (SWPS). Doświadczenie zdobywałam odbywając praktyki studenckie, a także 350 godzinny staż kliniczny w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, staż w Instytucie Rozwoju Funkcji Psychofizycznych Neurostacja, pracując w świetlicy socjoterapeutycznej i zakładach penitencjarnych. W l. 2016-2017 prowadziłam autorskie zajęcia skierowane do pacjentów IPiN. Stosuję się do Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa, przestrzegam tajemnicy zawodowej, jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

RENATA CHRONOWSKA Psycholog kliniczny, pielęgniarka
RENATA CHRONOWSKA
Psycholog , pielęgniarka
Z wykształcenia pielęgniarka i psycholog, absolwentka SWPS Uniwersytetu Humanistyczno - społecznego w Warszawie. Doświadczenie w obszarze interwencji kryzysowej zdobyła pracując w telefonie wsparcia dla osób zmagających się z chorobą nowotworową oraz ich bliskich, prowadzonym przez Fundację Rak‘n’Roll, oraz w telefonie wsparcia dla osób w żałobie Fundacji Nagle Sami. Interesuje się psychoonkologią i szeroko rozumianym kryzysem w obliczu śmierci, odchodzenia oraz prawem do godnego przeżywania żałoby. Stale zwiększa swoje kwalifikacje, odbywając staże i biorąc udział w szkoleniach.

Od wielu lat związana z Rodzinnym Domem Dziecka, gdzie współuczestniczy w procesie powrotu do domu lub rodziny adopcyjnej wielu dzieci w różnym wieku. Praca z dziećmi porzuconymi, odebranymi rodzicom czy z innych powodów przebywających pod opieką opiekunów prawnych jest dla niej ważnym doświadczeniem. Sama jest żoną i matką dwójki dzieci.

Od kilku lat współpracuje z Fundacją Integracja zajmującą się aktywizacją osób z niepełnosprawnością, od niedawna prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne dla osób chcących rozpocząć pracę zawodową lub starających się powrócić na rynek pracy po doświadczeniu niepełnosprawności w swoim życiu.

W Fundacji Zobacz...Jestem zajmuje się tematyką depresji, samobójstw i żałoby. Prowadzi warsztaty dla dzieci i rodziców.  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Prowadzi grupę wsparcia dla  rodzin i bliskich młodych osób które popełniły samobójstwo oraz dla rodziców dzieci dokonujących samouszkodzeń i prób samobójczych.

Dominika Markowska Psycholog, interwent kryzysowy,trener
DOMINIKA MARKOWSKA
Psycholog, interwent kryzysowy,trener
Psycholog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (w ramach której ukończyła dwa moduły specjalizacyjne: „Szkolenia, warsztaty, trening interpersonalny” i „Negocjacje, mediacje, rozwiązywanie konfliktów grupowych”). Dodatkowe kwalifikacje zdobyła w trakcie podyplomowych studiów o profilu Psychologia Kryzysu i Interwencji Kryzysowej,  jest też absolwentką Szkoły Trenerów Grupy Set - projektu rozwijającego kompetencje trenerskie - przygotowujące osoby posiadające specjalistyczną wiedzę do pełnienia roli Trenera Edukatora.

Posiada ponad 16-letnie doświadczenie zawodowe, w tym blisko 8 letnie doświadczenie związane z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi i doradztwem personalnym. Od ponad 8 lat pracuje głównie z klientem indywidualnym, doświadczenie z pracy w biznesie, znajomość współczesnego rynku pracy, wiedzę z psychologii, a także wiedzę i warsztat trenerski, wykorzystuje by wspierać swoich klientów - prowadzi interwencje kryzysowe, warsztaty psychologiczne i doradztwo zawodowe w programach outplacement. Współpracuje z warszawską uczelnią, gdzie prowadzi indywidualne konsultacje, szkolenia i warsztaty dla studentów. Prowadzi też konsultacje i doradztwo zawodowe dla klientów indywidualnych.

W fundacji prowadzi wczesną interwencję kryzysową z elementami doradztwa zawodowego, dla osób, które utraciły pracę, prowadzę doraźna pomoc psychologiczna, warsztaty i seminaria dla kobiet decydujących się na powrót na rynek pracy po urlopie macierzyńskim i wychowawczym. Realizuje też doradztwo indywidualne i warsztaty edukacyjno-wychowawcze dla rodziców gimnazjalistów i uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej.

Zajmuje się tworzeniem systemów szkoleń psychoedukacyjnych, i programów profilaktyczno - wychowawczych ukierunkowany na wzmacnianie umiejętności osobistych i społecznych i zapobieganie zachowaniom ryzykownym i destrukcyjnym.

DOROTA WOJCIECHOWSKA
DOROTA WOJCIECHOWSKA Psycholog, psychodietetyk
Jestem psychologiem, psychodietetykiem, psychoterapeutą. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Humanistyczno-społecznym SWPS na wydziale psychologii klinicznej z modułem specjalizacyjnym terapii poznawczo-behawioralnej, oraz studia podyplomowe z zakresu Psychodietetyki na Uniwersytecie Humanistyczno-społecznym SWPS.

Ukończyłam także kurs podstawowy Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej organizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu, którego jestem członkiem. Obecnie warsztat swojej pracy rozwijam w trakcie dalszego szkolenia terapeutycznego Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej. Odbyłam szereg szkoleń i staży z zakresu psychoterapii, między innymi 850 godzinny specjalizacyjny staż psychoterapeutyczny w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Oddziale Całodobowym Kliniki Leczenia Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania w Warszawie w zakresie pracy z osobami z zaburzeniami odżywiania i zaburzeniami osobowości, oraz staż psychoterapeutyczny w Ośrodku Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, praktyki kliniczne w II Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ukończyłam także certyfikowane szkolenia specjalistyczne dotyczące Klinicznej Diagnozy Wstępnej oraz Dialogu Motywującego przy Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS. Jestem uczestniczką konferencji, seminariów, paneli edukacyjno-metodycznych dotyczących pracy z dzieckiem i rodziną organizowanych między innymi przez Centrum Zdrowia Dziecka, Fundację Pedagogium, Uniwersytet SWPS. Posiadam kilkuletnią praktykę w pracy psychologicznej z dziećmi i młodzieżą.

KATARZYNA KRZYKOWSKA
KATARZYNA KRZYKOWSKA Psycholog, psychoterapeuta
Psycholog, absolwentka międzynarodowego kierunku Warsaw International Studies in Psychology na Uniwersytecie Warszawskim, a także studiów podyplomowych z Diagnozy Psychologicznej w Praktyce Klinicznej na SWPSie, rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Aktualnie jestem w trakcie szkolenia terapeutycznego w nurcie psychodynamicznym. Oznacza to, że w czasie terapii z pacjentem staram się pomóc w lepszym rozumieniu siebie, poprzez analizowanie i nazywanie powtarzających się wzorców zachowania, które często zakorzenione są w przeszłości. Odnalezienie nieświadomych źródeł problemów jest kluczowe, aby każdy z nas mógł wieść w pełniejsze i bardziej satysfakcjonujące życie.

Swoje doświadczenie zdobywałam w ogniskach środowiskowo wychowawczych na terenie Pragi Północ, gdzie pracowałam jako psycholog w ramach poradnictwa specjalistycznego  dzieci, młodzieży i rodzin oraz terapii pedagogiczno- psychologicznej.

Obecnie od dwóch lat pracuję dla jednego z warszawskich szpitali psychiatrycznych w ramach programu: „Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi  – testowanie i wdrażanie” zapewniając wsparcie osobom cierpiącymi na zaburzenia psychiczne i ich rodzinom. Moje działania obejmują głównie współpracę z osobami u których rozpoznano schizofrenię, epizody psychotyczne, zaburzenia afektywno dwubiegunowe, zaburzenia schizoafektywne, zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, zaburzenia osobowości, czy zaburzenia seksualne.

KATARZYNA SAGADYN
KATARZYNA SAGADYN
Psycholog kliniczny, psychoterapeuta
Jestem psychologiem klinicznym, psychoterapeutą, absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, ze specjalnością: społeczna psychologia kliniczna oraz studiów podyplomowych z psychologii klinicznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyłam kurs podstawowy I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w CTSR oraz Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA. Obecnie jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie integracyjnym, w ramach czteroletniej Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Doświadczenie terapeutyczne zdobywałam na Oddziale Leczenia Uzależnień i Zaburzeń Emocjonalnych oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych w Szpitalu Psychiatrycznym w Suwałkach.
W ramach ukończonej specjalizacji z psychologii klinicznej odbyłam liczne staże m.in. w Szpitalu Bielańskim, Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Centrum Onkologii w Warszawie, Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie.

Pomagam osobom doświadczającym trudności w relacjach z ludźmi, w bliskich związkach, cierpiącym z powodu depresji, lęku, objawów psychosomatycznych, osobom mającym problem z uzależnieniem. Pracuję w nurcie humanistycznym, wykorzystując elementy pracy kierunków poznawczo-behawioralnego oraz psychodynamicznego. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.