1. Wczesna diagnoza intelektu może przyczynić się do podjęcia odpowiednich działań np.:

• indywidualnego toku nauczania u dzieci z wysokim poziomem inteligencji
• zintensyfikowania stymulacji poznawczej u dzieci z niskim poziomem inteligencji

2. Diagnoza intelektu pozwala na:
• ustalenie przyczyn trudności w nauce
• ustalenie poziomu funkcjonowania intelektualnego u dzieci z podejrzeniem dysleksji lub dyskalkulii

3. Diagnoza intelektu u dzieci starszych, młodzieży oraz osób dorosłych:
• daje możliwość zastosowania odpowiednich działań korekcyjnych
• wspomaga proces wyboru kolejnych etapów nauczania oraz proces wyboru ścieżki zawodowej
• powinna być pierwszym etapem diagnozy trudności szkolnych

4. Diagnoza gotowości szkolnej (diagnoza intelektu + diagnoza rozwoju psychomotorycznego):
1 spotkanie – wywiad rozwojowy z rodzicami/opiekunami – 45-60 min
2 spotkanie – diagnoza intelektu – 60 min
3 spotkanie – diagnoza rozwoju psychomotorycznego – 60 min
4 spotkanie – omówienie wyników, wnioski 30-45 min

5. Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych dzieci od 7 do 12 r.ż. oraz uczniów gimnazjum:
1 spotkanie – wywiad rozwojowy z rodzicami/opiekunami 45-60 min
2 spotkanie – rozmowa z dzieckiem + diagnoza intelektu – 90 min
3 spotkanie – diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych – 70 min
4 spotkanie – omówienie wyników, wnioski – 30-45 min
Opinia psychologiczna

6. Pogłębiona diagnoza funkcji poznawczych: uwagi, pamięci i funkcji wykonawczych (10-12 lat): / 65-75 min
Pogłębiona diagnoza funkcji poznawczych jest oceną funkcjonalną tzn. pozwala na ocenę poziomu funkcjonowania dziecka na danym etapie rozwoju (w odniesieniu do wieku rozwojowego). Ma także wartość prognostyczną.
Pamięć, uwaga i funkcje wykonawcze (tj. funkcje kierujące poznawczą aktywnością człowieka np. planowanie, decydowanie, kontrola poznawcza, kierowanie własnymi myślami) to trzy obszary funkcjonowania poznawczego człowieka, które szczególnie wpływają na sukces edukacyjny dziecka, ale też na określenie przyczyn trudności w uczeniu się.
7. Opinia psychologiczna: 80 zł
WAŻNE!
Wszystkie prowadzone badania i opinie wydawane w Poradni JESTEM działającej w ramach Fundacji Zobacz…JESTEM wykonywane są przez uprawnionego do tego typu zadań psychologa Panią Agnieszkę Stachowicz.
Poradnia Jestem wykorzystuje w swojej pracy narzędzia diagnostyczne opracowane i zakupione w Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku oraz w Pracowni Testów Psychologicznych w Warszawie.
Wszystkie narzędzia diagnostyczne stosowane w Poradni JESTEM spełniają wymogi metod respektowanych w procedurze diagnostycznej. Narzędzia te otrzymały rekomendację Ministerstwa Sprawiedliwości (MEN nie udziela takich rekomendacji żadnym testom dostępnym w Polsce).
Chcemy abyście mieli Państwo świadomość, że opinie wydawane w Poradni JESTEM nie podlegają podstawie prawnej określonej przez MEN, ponieważ nie uzyskaliśmy do chwili obecnej statusu placówki oświatowej tj. niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Oznacza to, że placówki oświatowe i placówki zdrowia publicznego nie mają obowiązku respektowania wydawanych przez Poradnię JESTEM opinii.
Opinie dotyczące uczniów z dysleksją (sprawdzian po 6 klasie, egzamin gimnazjalny, matura) MUSZĄ być wystawiane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne!